Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Права работающих беременных (Украина)

Îäíà
èç îñíîâíûõ áåä áîëüøèíñòâà íàøèõ ëþäåé, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò íàì
íàêîíåö-òî íà÷àòü æèòü õîðîøî è äîñòîéíî, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû íå
çíàåì
ñâîèõ ïðàâ, íå çíàåì, ÷òî íàì ïîëîæåíî ïî çàêîíó. Ìû ïðèâûêëè
âîñïðèíèìàòü çàêîí òîëüêî êàê íåêèé çàïðåò íà ÷òî-ëèáî, èíñòðóêöèþ êàê
íàäî è êàê íåëüçÿ,
÷åì è ïîëüçóåòñÿ îñòàëüíàÿ, áîëåå ñîîáðàçèòåëüíàÿ
÷àñòü íàøåãî íàðîäà.  ÷àñòíîñòè ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî íàðóøàþòñÿ
íàøè ïðàâà: êàê ïîòðåáèòåëåé
(à èìåííî âòþõèâàíèå ïðîäàâöàìè àáñîëþòíî
íåïîòðåáíîãî è íåïðèãîäíîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà, ãàðàíòèéíûé
ðåìîíò äëèíîþ â æèçíü âìåñòî
ïîëîæåííûõ ñîãëàñíî Çàêîíó «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» 14 äíåé è ò. ä. è ò. ï.), êàê òðóäÿùèõñÿ (íàðóøåíèå ïðàâà
íà îòïóñê, íà îïëà÷èâàåìûå áîëüíè÷íûå),
äà è ïðîñòî êàê ëþäåé…

Îñîáîãî
âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò âîïðîñ î ðàáîòàþùèõ áåðåìåííûõ – èõ ïðàâà
îòíîñèòåëüíî âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, îòïóñêà è
áîëüíè÷íûõ,
ðàçìåð è ïîðÿäîê ðàñ÷åòà äåêðåòíûõ è ïðî÷èå íþàíñû.

Г’Г ГЄ,
ñîãëàñíî ñò. 33 Êîäåêñà çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû ðàáîòîäàòåëü íå èìååò
ïðàâà ïåðåâåñòè áåðåìåííóþ æåíùèíó íà äðóãóþ ðàáîòó áåç åå ñîãëàñèÿ.

×èòàòü äàëåå...
Ekaterina1983
Тема закрытаТема в горячихТема скрытаЖалоба принята. Спасибо!Пожаловаться
ОтписатьсяПодписаться
Комментарии
1
Марія Дутка
Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємства або фізичних осіб, які використовують найману працю?
СсылкаПожаловаться
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Подпишитесь на нас
Рассылка Mail.ru Леди